Biznesa inteliģences risinājumi

Biznesa inteliģences (BI) risinājumi – tās ir tehnoloģijas un sistēmas, kas kalpo informētu un efektīvu biznesa lēmumu pieņemšanai. Šeit ir minēti tie risinājumi, ar kuriem parasti asociē biznesa inteliģenci.

Atskaišu veidošanas instrumenti

  • Iegūt atskaites, kuras nepiedāvā operacionālo sistēmu (piem., finanšu uzskaites sistēma) standarta funkcionalitāte.
  • Uz vienas atskaites parādīt informāciju, kas iegūta no vairākām datubāzēm.
  • Plašas filtrēšanas, atlases, grupēšanas u.c. iespējas.

Datu analīze – informācijas izpēte

  • Datu analīze un izpēte vienas vai vairāku datubāzu ietvaros, pie kam dati no vairākām datubāzēm ir apvienoti vienotā datu modelī, kas ļauj ar tiem veikt savstarpējas darbības, salīdzināšanu, veidot apvienojumus utt.
  • Ad-hoc analīze – nestandarta pieprasījumu (datu atlases) veikšana kā standarta funkcionalitāte nevis pasūtījums IT personālam.

Datu kvalitāte

Datu kvalitāte – jēdziens, ar ko apzīmē datu atbilstību to biznesa un operacionālajai nozīmei.

Praksē ar datu kvalitātes problēmām biežāk saskaramies situācijās, kad tiek aplūkota saistītā informācija, vēsturiskie dati, apvienojumi utt. Novērots, ka diezgan bieži sastopama ir problēma, ka dati, kuriem ir vienāda nozīme (jēga), atšķiras dažādos ierakstos vienas datubāzes ietvaros un ir atšķirīgi definēti un/vai pierakstīti dažādās datubāzēs. Speciālistiem, strādājot ar šiem datiem (kas iegūti kā izolēti ieraksti), bieži vien nav grūtību tos pareizi interpretēt, taču jebkuras automatizētas darbības un manipulācijas ar tiem kļūst apgrūtinošas vai pat neiespējamas.

Nākamais datu kvalitātes „līmenis” ir saistāms ar korekta datu modeļa izvēli jeb tā atbilstību ne tikai tiešā uzdevuma risināšanai, bet plašāk – ņemot vērā uzņēmuma biznesa procesu kopainu.

Master Data Management

Master Data Management (MDM) – vienotu klasificējamo datu un vārdnīcu nodrošināšana

Datu kvalitātes nodrošināšana korporatīvā līmenī, veicot vienotu koplietojamo datu (klasifikatoru, reģistru utt.) pārvaldību. MDM risinājumi ir paredzēti, lai dati, kas vienlaikus un paralēli tiek uzturēti dažādās sistēmās, būtu vienādi (vai tiktu interpretēti ar vienu nozīmi) visa uzņēmuma ietvaros. MDM tiek realizēts kā tehnisko, metodisko un organizatorisko pasākumu komplekss.

Veiktspējas indikatori (key performance indicators, KPI)

Specializēti informācijas attēlošanas instrumenti un paņēmieni, kas izmanto viegli uztveramus datu vizuālizācijas paņēmienus, attēlojot būtiskos, rezultējošos datus par atsevišķu uzņēmuma darbības nozari vai to kopumā. Tiek lietoti gan skaitliski / tekstuāli informācijas attēlošanas paņēmieni, gan arī grafiki, kas attēloti luksoforu, spidometru u.c. ērti nolasāmā un viegli uztveramā veidā, kas dod iespēju acumirklī nolasīt būtisko.

Šāds informācijas piegādes veids ir piemērots rezultatīvo rādītāju attēlošanai, informācijas piegādei vadībai u.c. gadījumos, kur ir nepieciešams uzskatāmi redzēt kopējos rādītājus, neiedziļinoties detaļās.

Data mining – apslēptu sakarību atklāšana

Liela apjoma datos, kurus ar cilvēka spēkiem ir grūti vai neiespējami detalizēti aplūkot, bieži ir novērojamas īpašas kopsakarības, kuru zināšana var palīdzēt uzņēmuma darbības īpatnību izprašanā un šāda informācija var sniegt būtisku ieguldījumu biznesa attīstībā. Daudzas šādas sakarības nav acīmredzamas, nedz arī prognozējamas, balstoties uz ikdienas darba pieredzi, tamdēļ ir izstrādāti specializēti rīki, kas izmanto dažādas matemātiskās metodes, lai esošajos datos atklātu jaunu, iepriekš neievērotu informāciju.

What if? – biznesa modeļu un scenāriju modelēšana

Kādi būtu biznesa rezultatīvie rādītāji, ja pakalpojuma pārdošanas cenu palielinātu par 10% un pieņemtu, ka apgrozījums kritīsies par tādu pat apjomu? Kādu efektu dos klientu apkalpošanas darba vietu skaita izmaiņas?

Līdzīgi jautājumi, plānojot biznesu, rodas ik uz soļa. Bieži vien tie tiek risināti, veicot apjomīgus aprēķinus, bet vismaz tik pat bieži atbildes tiek pieņemtas, balstoties uz viedokli vai subjektīvu pieredzi – jo aprēķini ir apjomīgi, dati grūti iegūstami. Šādās situācijās nāk palīgā analītisko sistēmu What if iespējas, kas ļauj manipulēt ar datiem (tos mainot atbilstoši izpētes/prognozēšanas vajadzībām), lai iegūtu atskaites (vai citus informācijas attēlojumus) dažādiem hipotētiskiem modeļiem un situācijām. What if sniedz atbalstu un noder gan esošās situācijas analīzei, gan nākotnes procesu modelēšanā. What if īpaši spilgti izpaužas plānošanas un budžetēšanas sistēmās.

Datu noliktava (Data warehouse)

Tehnisks risinājums dažādo BI uzdevumu risināšanai. Datu noliktava ir datubāze, kas izveidota analītisko uzdevumu veikšanai, un kurā vienotā datu modelī tiek apkopoti un uzkrāti visi uzņēmuma dati.

BI risinājumi – tās ir tehnoloģijas un sistēmas, kas kalpo biznesa inteliģences uzdevumu pildīšanai. Šeit ir minēti tie risinājumi, ar kuriem parasti asociē biznesa inteliģenci.

Plānošana un budžetēšana

Specializēti instrumenti finanšu plūsmu (budžetu) plānu veidošanai, izpētei un izpildes kontrolei, kas no vienas puses ir līdzīgi dažādiem atskaišu mehānismiem, tajā pat laikā (līdzīgi kā Excelī) nodrošinot datu ievadi. Ar kontroles mehānismiem tiek veikta plāna (plānotais budžets) un fakta (reālais notikums) salīdzināšana un atbilstošo darbību veikšana. Šie rīki ir piemēroti uzņēmumu un struktūrvienību vadītājiem, finanšu vadītājiem u.c. speciālistiem, ka arī tie nodrošina tādu darba vidi, kas neprasa specifiskas iemaņas un padziļinātas zināšanas grāmatvedības veikšanā un finanšu plānošanā.